स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा दुइ हप्ता अघदिेख िअक्सजिन प्लान्ट आएर थन्कएिको छ । जल्लिामा कोरोनाका बरिामी आएर समस्या परे पन िप्लान्ट खरदि गरेर बन्द कोठामा थन्क्याउने काम भएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय डोल्पाका नमित्ति प्रमुख अमरसंिह शाहीले जानकारी दएि ।

दुई हप्ताअघ िडोल्पा पुगेको प्लान्ट जडान गर्ने बायोमेडकि इन्जनिीयर नहुँदा थन्कएिको शाहीले जानकारी दएि।

ड्रागन मेडटिेक प्राल िसुर्खेतले रु २९ लाखमा उक्त प्लान्टे खरदिको गरेको थयिो । बायोमेडकि इन्जीिनीयर नभएको भन्दै उक्त प्लान्ट जोड्न प्राललिे ढलिासुस्ती गररिहेको नमित्ति स्वास्थ्य प्रमुख शाहीले बताए ।

शाहीका अनुसार बारम्बार ताकेता गर्दा पन िआफूहरुसँग बायोमेडकि इन्जनियिर दुईजना रहेकाले सबैतरि भ्याउन नसकेको प्राललिे बताउने गरेको छ ।

हाल कार्यालयमा थन्कएिर राखएिको प्लान्टबाट प्रतघिण्टा ४० लटिर अक्सजिन उत्पादन गर्ने र एकै पटकमा कम्तीमा पन ि२५ देख ि३० शय्या पाइपमार्फत अक्सजिन दनि सकनिे डा। मेलनिा हमालले जानकारी दएि ।

Facebook Comments Box